Hlavy motoru

Například:

HOLÁ HLAVA MOTORU MITSUBISHI, ORENSTEIN & KOPPEL O&K – RH 1.35, RH 1.29